Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZE DNE 1.11.2023 

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 1. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ 
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami ze smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mojejmenoprodava.cz dále také jen jako „portál“, na jejíž jedné straně stojí:

Nela Hanáková, IČ 00954608, se sídlem Klatovská 201/14, Brno – Ponava, 602 00 poskytovatel není plátcem DPH 

Email: spoluprace@mojejmenoprodava.cz 

telefon: +420 722942123

webová adresa: www.mojejmenoprodava.cz

(dále také jen „poskytovatel“) 

a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby uživatel (dále také jen „návštěvník“). 

 1. Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP. 
 2. Prostřednictvím portálu může být sjednáno poskytnutí digitálního obsahu, kterým je zejména online video kurz, ale i poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup ke kurzu, a to například online osobní konzultace, poskytnutí edukačních materiálů, zakoupení přístupu k sadě na sebe navazujících a postupně dodávaných kurzů, umožnění přístupu ke grafickým a jiným šablonám připraveným k užití návštěvníky aj., přičemž tyto VOP se uplatní i na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také označovány souhrnně jako „zboží“)
 3. Návštěvník si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření kurzu nebo jiného zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, ani na další šíření informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
 4. Kde se v těchto VOP pojednává o spotřebiteli, rozumí se spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že přístup ke kurzu případně jiná služba objednaná prostřednictvím portálu bude poskytnuta, tj. splněna, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.
 6. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že v případě dodání digitálního obsahu (například digitální grafické a jiné šablony, online kurzu apod.) bude tento typ zboží dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.

 

 1. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
 2. Poskytovatel tímto sděluje, že:

– zboží představuje zejména digitální obsah, kterým je zpravidla online video kurz. Popis zboží je obsažen na portálu, a to včetně hlavních vlastností; 

– ceny zboží jsou uvedeny u příslušného zboží na portálu a to včetně příslušné sazby DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, přičemž cenu zboží je možné uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty; 

– zboží je dodáno bez zbytečného odkladu prostřednictvím zákaznického účtu návštěvníka, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady, kromě nákladů na internetové připojení, jehož cena se odvíjí od podmínek operátora návštěvníka a není účtována poskytovatelem; v některých případech může být zboží dodáno prostřednictvím webu třetí strany, což se týká zejména dodávaných grafických šablon, přičemž v takovém případě bude zákazník dopředu informován o tom, prostřednictvím jakého webu bude zboží dodáno; 

– návštěvník má v případě uzavření smlouvy práva z vadného plnění, která jsou blíže specifikovaná v příslušné části všeobecných obchodních podmínek; 

– náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora návštěvníka), poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky; 

– požaduje úhradu ceny za zboží před poskytnutím přístupu ke kurzu; 

– návštěvník nemá právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., jelikož se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na digitálním nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy; popřípadě se jedná o smlouvu o poskytování služeb, které byly splněny s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy; 

– smlouva se uzavírá v českém jazyce a uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele, přičemž návštěvník k ní nemá přístup; 

– dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou videa, je možné zobrazit pouze v zákaznickém účtu návštěvníka. Nelze jej stahovat do zařízení návštěvníka apod. Zobrazení je možné na všech běžných zařízení a operačních systémech (windows, mac os a na většině mobilních operačních systémech). Dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou soubory, jež je možno stáhnout do zařízení návštěvníka, je možné zobrazit prostřednictvím aplikací určených k zobrazování daných formátů souborů (zpravidla pdf, doc, docx). Část digitálního obsahu může být dodána v podobě citovatelných souborů přístupných prostřednictvím služby třetí strany, a to Google Drive. Dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou digitální grafické šablony, bude dodán prostřednictvím webu třetí strany, a to zpravidla prostřednictvím webu www.canva.com; 

– digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a .pdf, popřípadě internetový prohlížeč a k přehrání obsahu v zákaznickém účtu je nutné se přihlásit do zákaznického účtu zadáním přístupových údajů a zobrazit obsah s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online zobrazení obsahu je nezbytné, aby byl návštěvník připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware návštěvníka umožňoval zvukový a obrazový výstup. Dodané digitální grafické šablony je možné upravovat zejména v editoru dostupném na webu www.canva.com;

– digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami; 

– poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování; 

– odstoupí-li návštěvník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti návštěvníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy; 

k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH 

 1. Poskytovatel prostřednictvím portálu nabízí návštěvníkům možnost úplatného přístupu k online výukovým kurzům z oblasti marketingu, digitálního marketingu, marketingu sociálních sítí, správy sociálních sítí aj. a ve stejných oblastech poskytuje také služby spočívající v osobních konzultacích apod. Dále nabízí také možnost přístupu k sadě digitálních grafických šablon a jejich stažení do zařízení zákazníka. Přístup ke zboží představuje digitální obsah. 
 2. Informace o zboží, včetně ceny a jeho hlavních vlastností, popřípadě informace o jiných službách a produktech jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu nabízených kurzů či jiného zboží. 
 3. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých nebo eurech, v obou případech bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu. 
 4. Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s návštěvníkem jinak. 
 5. Zboží představuje digitální obsah, který bude dodán prostřednictvím zákaznického účtu provozovaného na webové adrese www.mojejmenoprodava.cz, na kterém je možné digitální obsah přehrát – zobrazit, to se netýká digitálních grafických šablon a osobních konzultací. Přístup ke zboží je možný toliko prostřednictvím zákaznického účtu a to po dobu minimálně jednoho roku. Podmínkou přístupu – zobrazení a přehrání kurzu je zřízení zákaznického účtu na portálu, přičemž zákaznický účet je zřízen automaticky poskytovatelem po zakoupení zboží. Návštěvník není oprávněn digitální obsah stahovat do vlastního zařízení. V případě, že je součástí zboží i tzv. e-book, tj. elektronická informační brožura, je tato zpravidla k dispozici ke stažení prostřednictvím portálu ve formátu pdf nebo budou dodány ve formě editovatelných souborů zveřejněných prostřednictvím aplikace Google Drive. 
 6. Digitální grafické šablony budou dodány prostřednictvím webu třetí strany, a to www.canva.com, přičemž zákazníkovi budou v případě zakoupení tohoto typu zboží poskytnuty údaje nezbytné k tomu, aby na uvedeném webu mohl zobrazit a upravit šablony, popřípadě si tyto šablony stáhnout do svého zařízení. Nezbytné údaje mohou být sděleny i prostřednictvím uživatelského účtu, který poskytovatel zákazníkovi zřídí. Zboží se v tomto případě považuje za dodané okamžikem poskytnutí údajů umožňujících zobrazení, úpravu a stažení šablon. Digitální grafické šablony jsou dostupné na webu třetí osoby po omezený čas. Poskytovatel upozorňuje, že některé funkce úpravy a použití šablon na webu třetí osoby

mohou být zpoplatněné, přičemž poskytovatel z těchto poplatků nemá žádný majetkový prospěch. 

 1. Osobní konzultace budou poskytnuty prostřednictvím služby zoom.us, popřípadě jiné služby umožňující online video hovor, pokud s užitím jiné služby bude poskytovatel souhlasit. 
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit ze zákaznických účtů již uhrazený kurz, nicméně garantuje návštěvníkům přístup ke kurzu minimálně v délce trvání 12 měsíců od zakoupení přístupu ke kurzu. 
 3. Poskytovatel negarantuje, že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za případné nenaplnění cílů, efektů a výsledků proklamovaných v rámci prezentace zboží.
 4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET 
 5. Na základě zakoupení zboží poskytovatel zřídí návštěvníkovi zákaznický účet provozovaný na webové adrese www.mojejmenoprodava.cz a sdělí návštěvníkovi přístupové údaje, prostřednictvím kterých může přistupovat do svého zákaznického účtu. Prostřednictvím zákaznického účtu návštěvník zejména přistupuje k uhrazeným kurzům, tj. zobrazuje obsah kurzu, stahuje si případné e-booky atd. 
 6. Se zřízením zákaznického účtu návštěvník souhlasí. Návštěvník si je vědom skutečnosti, že přístupové údaje do zákaznického účtu budou zaslány na email, který návštěvník zadal při uzavírání smlouvy. 
 7. Souhlas se zřízením zákaznického účtu je nezbytnou podmínkou dodání zboží, a to s výjimkou osobních konzultací a digitálních grafických šablon. Zboží se považuje za dodané okamžikem zpřístupnění zboží v zákaznickém účtu návštěvníka. Pokud se jedná o zboží, jehož povaha neumožňuje zpřístupnění v zákaznickém účtu, je zboží dodané okamžikem faktického poskytnutí (například realizací osobní konzultace), popřípadě sdělením údajů nezbytných k přístupu ke zboží. 
 8. Při zřizování zákaznického účtu a při objednávání zboží je návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje, které je možno upravovat v zákaznickém účtu, je návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené návštěvníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné. 
 9. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 10. Návštěvník bere na vědomí, že v případě ztráty přístupových údajů se nemusí podařit obnovit přístup k uživatelskému účtu. 
 11. Návštěvník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 12. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když návštěvník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy návštěvník poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto podmínek. Poskytovatel je zejména oprávněn zrušit uživatelský účet a tím

zamezit v dalším přístupu návštěvníka ke zboží tehdy, pokud návštěvník zpřístupní kurzy třetím osobám, poskytne třetím osobám přístup k uživatelskému účtu, poruší duševní vlastnictví poskytovatele a jinak způsobí, že zboží bude zpřístupněno osobám, které nezaplatily cenu. 

 1. Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které se na provozu portálu podílí. Návštěvník dále bere na vědomí, že z obdobných důvodů nemusí být dostupný nepřetržitě ani případný web třetí strany, jehož prostřednictvím má být zboží dodáno. 
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 3. Vystavení zboží na portálu se považuje za nabídku ze strany poskytovatele. Návštěvník uzavírá smlouvu prostřednictvím portálu, a to tak, že si v prezentaci na portálu vybere zboží, o které má zájem, uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby, vyplní informace o platebním prostředku a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP. Objednávka je dokončena a smlouva je uzavřena kliknutím na tlačítko s nápisem „dokončit nákup“. 
 4. Odeslání objednávky zavazuje návštěvníka k úhradě ceny, přičemž cena je zpravidla okamžikem odeslání objednávky odeslána poskytovateli prostřednictvím vybraného platebního prostředku. 
 5. Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením smlouvy, je návštěvníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 
 6. Pokud návštěvník po odeslání objednávky a úhradě ceny zjistí, že uvedl nesprávné údaje a nemůže tyto údaje sám změnit v uživatelském účtu je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedené emailové adresy a požádat o změnu. 
 7. Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy zašle poskytovatel na email návštěvníka potvrzení, které bude obsahovat fakturu a přihlašovací údaje do zákaznického účtu, pokud je přístup do zákaznického účtu nezbytný k dodání zboží, případně jiné údaje nezbytné k dodání zboží 
 8. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zboží na portálu nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat návštěvníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. V případě, že již návštěvník získal přístup k zákaznickému účtu a ke zboží, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet zrušit, přičemž se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu informovat návštěvníka a vrátit mu návštěvníkem uhrazené finanční prostředky. Ani v případě, že návštěvníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje návštěvníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle návštěvníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí návštěvníkem na emailovou adresu poskytovatele. 
 9. Smlouva je účinná okamžikem úhrady ceny zboží nebo první části ceny zboží v případě rozložení úhrady ceny do dvou částí. 
 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 11. Cenu zboží může návštěvník uhradit prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím bankovního převodu. Jiný způsob úhrady ceny není možný. 
 12. Poskytovatel v některých případech poskytuje návštěvníkovi možnost uhradit cenu zboží ve dvou částech. První část ceny je splatná okamžikem odeslání objednávky, informace o splatnosti druhé části ceny je uvedena na portálu. Pokud informace o splatnosti druhé části ceny na portálu uvedena není, činí splatnost druhé části ceny 30 dní od účinnosti smlouvy. S rozložením úhrady ceny do dvou splátek nejsou spojeny žádné poplatky, úroky apod. Poskytovatel si však vyhrazuje možnost v případě rozložení ceny do dvou splátek neposkytnout veškeré příslušenství zboží (jako například přístup k unikátním materiálům apod.). 
 13. Zboží bude dodáno až po úhradě celé ceny. To neplatní, pokud návštěvník využije možnost úhrady ceny zboží ve dvou částech, při které je návštěvníkovi po úhradě každé části ceny dodána ½ zboží (např. ½ modulů náležejících k danému kurzu). 
 14. Zboží bude dodáno až po úhradě celé ceny. 
 15. Zboží bude dodáno prostřednictvím přístupu k zákaznickému účtu, ve kterém je možné přehrát – zobrazit zboží. Zboží nelze dodat žádným jiným způsobem, což zákazník bere na vědomí. 
 16. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je poskytovatel zpřístupní návštěvníkovi prostřednictvím zákaznického účtu, přičemž zboží je zpřístupněno bezprostředně po úhradě celé ceny, popřípadě v případě rozložení úhrady ceny na dvě části bude dodáno po úhradě první části ceny ½ zboží a po úhradě druhé části ceny zbývající ½ zboží. 
 17. Digitální grafické šablony budou dodány prostřednictvím webu třetí strany, a to www.canva.com, přičemž zákazníkovi budou v případě zakoupení tohoto typu zboží poskytnuty údaje nezbytné k tomu, aby na uvedeném webu mohl zobrazit a upravit šablony, popřípadě si tyto šablony stáhnout do svého zařízení. Zboží se v tomto případě považuje za dodané okamžikem poskytnutí údajů umožňujících zobrazení, úpravu a stažení šablon. 
 18. Osobní konzultace budou poskytnuty prostřednictvím služby zoom.us, popřípadě jiné služby umožňující online video hovor, pokud s užitím jiné služby bude poskytovatel souhlasit. Zboží se v tomto případě považuje za dodané okamžikem realizace osobní konzultace, přičemž se považuje za dodané i tehdy, pokud ve sjednaný termín bude poskytovatel připraven realizovat osobní konzultaci, nicméně zákazník se ke konzultaci bez předchozí omluvy nedostaví. 
 19. Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu učiní nápravu. 
 20. V případě, že návštěvník neuhradí cenu v přiměřené lhůtě (5 pracovních dnů) je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. 

VII. OSOBNÍ KONZULTACE 

 1. Osobní konzultace je služba poskytovaná poskytovatelem, jejímž obsahem je poskytnutí poradenské služby v oblasti marketingu sociálních sítí, a to formou předem sjednaného počtu konzultací realizovaných v předem sjednaném čase. Parametry osobní konzultace jsou

popsány na portálu, přičemž je zejména uvedena cena včetně DPH, počet osobních konzultací a lhůta, ve které budou konzultace poskytnuty. 

 1. Poskytovatel nabízí zejména balíčky několika osobních konzultací, a to: a. balíček na 3 měsíce, v rámci kterého bude každý týden poskytnuta 1 konzultace, tj. 12 konzultací celkem, 
 2. balíček na 6 měsíců, rámci kterého bude každý týden poskytnuta 1 konzultace, tj. 24 konzultací celkem, 
 3. balíček na 9 měsíců, rámci kterého bude každý týden poskytnuta 1 konzultace, tj. 32 konzultací celkem. 
 4. Osobní konzultace jsou realizovány v online prostřední prostřednictvím služby zoom.us nebo Google Meet.
 5. Osobní konzultace je poskytnuta v termínu, jenž je po uzavření smlouvy vzájemně dohodnut. V případě, že je sjednáno poskytnutí většího počtu osobních konzultací v určité lhůtě (tj. balíček osobních konzultací), jsou termíny konzultací sjednávány tak, aby v každém kalendářním týdnu sjednaného termínu byla poskytnuta právě jedna osobní konzultace. Více osobních konzultací v jednom kalendářním týdnu může být poskytnuto pouze se souhlasem poskytovatele. 
 6. V případě, že se zákazník k osobní konzultaci nedostaví bez předchozí omluvy, nemá právo na její náhradu a ani na vrácení ceny za osobní konzultaci. Změna předem domluveného termínu osobní konzultace na jiný den stejného kalendářního týdne je možná, pokud potřebu změny zákazník či poskytovatel oznámí druhé smluvní straně alespoň 24 hodin před domluveným termínem, přičemž smluvní strany se v takovém případě zavazují si sjednat termín jiný. Pokud neoznámí potřebu změny alespoň 24 hodin před domluveným termínem: 
 7. zákazní, považuje se osobní konzultace za realizovanou; 
 8. poskytovatel, má zákazník právo na náhradu osobní konzultace v jiném termínu, popřípadě právo na poměrnou slevu z ceny služby. 
 9. Smlouva o poskytování služeb osobních konzultací je uzavřena vždy na dobu určitou, přičemž tato doba odpovídá počtu měsíců, ve kterých mají být konzultace poskytnuty, tj. 3 nebo 6 nebo 9 měsíců. V době, na kterou je smlouva uzavřena je nutné vyčerpat počet sjednaných osobních konzultací. V případě, že zákazník nevyčerpá veškeré osobní konzultace v době, na kterou je smlouva sjednána, právo zákazníka na poskytnutí osobních konzultací zaniká. 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Poskytovatel je povinen předat zboží ve stavu bez vad, přičemž zejména odpovídá návštěvníkovi, že zboží:
 2. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 3. je vhodné k účelu, pro který jej návštěvník požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil, c. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 4. rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může návštěvník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 5. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

Pokud si návštěvník vymíní zvláštní vlastnosti zboží a poskytovatel je výslovně akceptuje, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti. 

 1. Poskytovatel upozorňuje, že obsah online kurzů a osobních konzultací představuje subjektivní názory poskytovatele, které jsou vytvořené na základě aktuálně dostupných informací vztahujících se k obsahu online kurzu či konzultace. Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů a pokud aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele nebude dosaženo zamýšleného efektu a důsledků.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že obsah zboží je aktuální ke dni jeho zpřístupnění. Poskytovatel tedy nemůže odpovídat za vady obsahu zboží, které vyjdou najevo dodatečně v důsledku změny stavu poznání, změny obecných pravidel apod. Současně poskytovatel neodpovídá za vady, které by představovaly čistě subjektivní názory uživatele na kvalitu zboží.
 3. Uživatel, který smlouvu uzavřel jako spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu zboží, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 4. Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost.
 5. Má-li digitální obsah vadu, může návštěvník požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho návštěvník požadoval.
 6. Návštěvník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: – poskytovatel vadu neodstranil podle čl. IX odst. 5 těchto podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,

– se vada projeví i po odstranění, nebo 

– je vada podstatným porušením smlouvy. 

Návštěvník však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná. 

 1. Doporučuje se, aby návštěvník oznámil poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 2. V případě, že návštěvníkem je osoba odlišná od spotřebitele, vylučuje poskytovatel svoji odpovědnost za případné přímé či nepřímé škody způsobené vadou zboží.
 3. REKLAMACE
 4. Návštěvník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží. 
 5. Návštěvník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné.
 6. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů: 

písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo 

– písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu nela.hanakova@gmail.com

 1. Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala: 

– datum uplatnění reklamace, 

– identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury), 

– informaci o vadě zboží, kterou návštěvník spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady, 

– veškeré další skutečnosti, které návštěvník považuje za podstatné pro vyřízení reklamace. 

 1. Poskytovatel vydá návštěvníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil návštěvník způsob vyřízení reklamace. 
 2. Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě návštěvníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit návštěvníkovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace. 
 3. Návštěvník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.
 4. Návštěvník – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Návštěvník – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 5. O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí návštěvníka a případně vyzve návštěvníka k převzetí zboží. 
 6. VRÁCENÍ ÚHRADY CENY ZA KURZ
 7. Návštěvník je oprávněn od uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je zboží – přístup ke kurzu, odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, pokud jsou splněny následující podmínky:
 8. návštěvník si zakoupí přístup ke kurzu, kurz absolvuje a splní veškeré úkoly spojené se všemi moduly kurzu (modulem se rozumí jednotlivé části. S názvy a stručným obsahem modulů se může návštěvník seznámit před uzavřením smlouvy) a
 9. návštěvník pošle dva printscreeny ze svého social selling indexu na LinkedInu před začátkem aplikace dané strategi, tedy v den nákupu kurzu, a po 14 dnech (jak získat social selling index se návštěvník dozví v prvním modulu kurzu) a také pošle printscreen stavu žádostí o navázání spojení s dalšími uživateli na LinkedInu v den podání žádosti o garanci vrácení peněz. Podrobný popis, jak na garanci vrácení peněz najde návštěvník na stránce Garanece vrácení peněz nebo může o postup požádat přes e-mail nela.hanakova@gmail.com a
 10. doporučení, rady a postupy navrhované ze strany poskytovatele návštěvník aplikuje tak, jak mu poskytovatel doporučil a
 11. doporučení, rady a postupy navrhované ze strany poskytovatele při aplikaci návštěvníkem nemají očekávané výsledky, cíle a efekty a
 12. splnění podmínek uvedených pod písm. a) až d) poskytovateli prokáže.
 13. Odstoupení od smlouvy je potřeba poskytovateli oznámit prostřednictvím emailu poskytovatele, přičemž je nutné, aby bylo specifikované:
 14. identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury), 
 15. dokumenty prokazující splnění podmínek zakládajících právo na odstoupení od smlouvy, 
 16. číslo účtu, na které má být vrácena uhrazená cena zboží. 
 17. Po obdržení odstoupení od smlouvy poskytovatel bez zbytečného odkladu vyhodnotí, zda byly splněny podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy. Pokud podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy byly splněny, poskytovatel vrátí návštěvníkovi uhrazenou cenu ve lhůtě do 60 dní od obdržení odstoupení od smlouvy.
 18. LICENCE 
 19. Zákazník bere na vědomí, že digitální grafické šablony představuje autorské dílo poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla, popřípadě že disponuje příslušnými majetkovými právy k dílu. 
 20. Okamžikem úhrady ceny poskytuje poskytovatel zákazníkovi nevýhradní licenci k užití autorského díla, které je obsahem zboží, jenž kupující zakoupil. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny. 
 21. Zákazník je oprávněn dílo užít k účelu, ke kterému je určeno, tzn., že je oprávněn digitální grafické šablony podle vlastního uvážení doplnit, upravit a zveřejnit. 
 22. Zákazník není v žádném případě oprávněn třetím osobám poskytovat digitální grafické šablony k použití. 
 23. Licenci není zákazník povinen využít. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a návštěvníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 2. Ujednání VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením smlouvy akceptována poskytovatelem. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání. 
 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – emailu. 
 4. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele. 
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Návštěvník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní

vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

 1. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
 4. Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 5. Poskytoval ani portál není součástí společnosti Meta Platforms, Inc. a není tímto subjektem jakýmkoliv způsobem podporována. Facebook a Instagram jsou názvy chráněné ochrannou známkou společnosti Meta Platforms, Inc.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023